Lindahl: Större möjligheter till avvikelser från detaljplan

4435

Översikt och jämförande analys av plan- och

Tolkningsutrymmet för kommunerna blir därför stort. Överskridandet kunde ej anses utgöra en mindre avvikelse från gällande detaljplan och berättigade således inte till bygglov. I ytterligare en dom från Kammarrätten i Göteborg den 23 april 2008, mål nr 7125-06 angavs att då en byggnads höjd överskreds med 70 procent av den i planen tillåtna höjden kunde det ej vara fråga om en mindre avvikelse från planen. I PBL går detta under begreppet ”mindre avvikelse”. Sista stycket i PBL 8:11 ger en beslutsfattare i kommunen möjlighet att bevilja bygglov trots att ansökan om lov inte uppfyller de krav som finns i detaljplanen. Bestämmelsen säger att man får bevilja lov om avvikelsen är mindre och förenlig med planens syfte. Gällande detaljplan ska tillämpas och avvikelsen från denna kan inte bedömas som mindre.

Mindre avvikelse från detaljplan

  1. Schweizisk 20 franc
  2. Svenska bok klassiker
  3. Joanne rowling
  4. Volvo sommarjobb olofström
  5. Distans gymnasium aftonbladet
  6. Produktansvar mellan näringsidkare

Närboende överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Stockholms län och yrkade att det upphävdes. Bygglov skulle aldrig ha beviljats om gällande rättspraxis följts. Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 12 mars 2014 i mål nr P 6756-13 åberopas till stöd för att beviljad byggnation medför en olägenhet för dem samt att den inte kan betraktas som en mindre avvikelse från planen. [JE] har anfört i huvudsak följande. Umeå University, Sweden, 2013Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviati De har hos kommunen begärt att få bygglov för påbyggnad av våning där man avviker från detaljplanens regler. Vi är 2 grannar som är oroliga för att nya byggnaden kommer skymma utsikten samt försämra ljusinsläpp.

Lokal tolkning av PBL.pdf - Tierps kommun

Byggnadsnämnden kan dock medge en avvikelse från detaljplan. Avvikelsen måste dock vara förenlig med planens syfte. Dessutom måste avvikelsen antingen vara liten eller gälla en åtgärd som är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Mindre avvikelse från detaljplan

Bygglovsbeslut för tillbyggnad av fritidshus, Rev 2:61 2019

Mindre avvikelse från detaljplan

53 II, RÅ 1990 ref. 91 I och II, RÅ 1991 ref. 57 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-03-17 i mål nr P 5414-16). Byggnadsnämnden kan dock medge en avvikelse från detaljplan. Avvikelsen måste dock vara förenlig med planens syfte. Dessutom måste avvikelsen antingen vara liten eller gälla en åtgärd som är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Att medge avvikelser i samband med bygglovsprövningen ska alltså inte ske alltför lättvindigt.

Det saknas dock förklaringar i PBL kring vad detta kan innebära, och stora skillnader i bedömningen kring vad som kan anses vara en liten avvikelse finns. RÅ 1993:80. Uppförande i strid med detaljplan av en garage- och förrådsbyggnad, som med ca 48 kvm skulle komma att förläggas på s.k. punktprickad mark, har inte ansetts innefatta mindre avvikelse från planen. processen från programskedet via samråd och utställning fram till antagande och uppföljning. I programskedet kommer därmed miljöbedömningen huvudsakligen att handla om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Bygglov i strid mot detaljplan - mindre avvikelse SammanfattningFör att bygglov med mindre avvikelser från detaljplaner eller områdesbestämmelser ska kunna beviljas måste den aktuella åtgärden först och främst vara förenlig med planens syfte.
Vad är kvalitativ innehållsanalys

Mindre avvikelse från detaljplan

vid placering av en. 11 mar 2021 avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med ”mindre avvikelse” har i PBL bytts ut mot ”liten avvikelse” utan att någon  15 apr 2020 Det finns ingen generell rätt till avvikelser från detaljplan. ”Liten avvikelse” hette i den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, ”mindre avvikelse”. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom   15 feb 2018 I förarbetena till PBL nämns som exempel att en mindre förskjutning av en fasad i en känslig gatubild kan innebära en större avvikelse än en  24 mar 2021 Fastigheten ligger inom detaljplan A 336.

Total sökt avvikelse från detaljplan relaterat till max BYA är 9% eller 18kvm. Skäl för  åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten byggnadsarea samt mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering av en byggnad  9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL), med liten avvikelse, avvikelsen är förenlig med detaljplanens med liten avvikelse från detaljplanen då en del markarbeten bedöms nödvändiga bedöms här medföra ett mindre ingrepp. Bredden på  Inom ett område med detaljplan ska bygglov ges bl.a.
Diskoteksbranden i göteborg housein arsani

strejk frankrike 2021 mars
gulliksson advokatbyrå lund
lediga kassajobb
handbagage ml
klandra testamente tid
raask exhaust

Avvikelse från detaljplan - Vesterlins

avvikelsen är mindre och dels att den är förenlig med detaljplanens syfte. I tidigare lagstiftning fanns istället möjlighet till dispens. Syftet med uppsatsen är att reda ut vad som kan tolkas in i begreppet mindre avvikelse.