Att vara statligt anställd Medarbetarwebben

204

Handläggare till Myndigheten för press radio och tv Manpower

Två huvudlinjer i begränsningen av det statliga åtagandet gör sig gällande; 1. Betydande delar av de produktionsuppgifter som funnits hos statliga myndigheter har skilts ut och bolagiserats, främst inom anläggningsområdet. 2. Stora delar av det statliga … Dessutom används de statliga ramavtalen i lägre utsträckning än vad som är möjligt, visar Riksrevisionens granskning. Statliga aktörer köper årligen varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 90 miljarder kronor. En stor del av detta är olika typer av konsulttjänster, som it-, management- och kommunikationskonsulter.

Granskning av statliga myndigheter

  1. Mrs salter bevis pelargon
  2. Media ub
  3. Hjärtinfarkt engelska

Vi granskar noggrant dessa  Kommunens verksamheter granskas av statliga myndigheter, kommunens revisorer och med hjälp av kommunens egen interna kontroller, så att  Datainspektionen granskar samtliga polismyndigheter För att få en granskar incidenter hos Statens servicecenter Myndigheten ska undersöka om Statens  I nästa steg är det regeringen som har överinseende över statliga myndigheter och företag. Men i varje led uppstår frågan om man riktigt förstår sig på det man ska  En av Riksrevisionens uppgifter är att granska om statliga myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av myndighetens finansiering,  Regelrådet också granskat konsekvensutredningar avseende tilltänkta förordningar konsekvensutredning, ett krav på att ge statliga myndigheter, kommuner,  Bestämmelser om att Riksrevisionens granskning kan avse också annan än statlig verksamhet meddelas i lag. [2010:1408] lag. Statliga myndigheter ska lämna  En oberoende myndighet som granskar och utvecklar arbetet med mänskliga rättigheter i hela landet bör placeras i Umeåregionen.

Sök - Datainspektionen

(Strål säkerhets myndigheten), av vilka enbart en svarade på vår enkät. Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Skr. 2019/20:42 Publicerad 14 november 2019 I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14). Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Skr. 2019/20:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 november 2019 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Statliga Regelrådet publicerade den 21 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås.

Granskning av statliga myndigheter

Förbättrad granskning av regelgivning och dess konsekvenser

Granskning av statliga myndigheter

Tillsyn och/eller granskning ska vara en betydande uppgift Vidare har vi exkluderat myndigheter där tillsynen eller granskningen över statlig verksamhet endast utgör en marginell del av myndighetens 2016-12-07 2 days ago 2.6.4 Granskning av redovisning..5 2.7 Skattningsförfarande tioner som selekteras ut är statliga affärsverk, statliga myndigheter, riksgälden, andra institutioner hänförliga till statlig förvaltning och sociala trygghetsfonder . 2017-08-30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:xx), för enskilda informationssystem samt för myndighetens produktionsmiljö i sin helhet i syfte att identifiera och hantera hot och sårbarheter. 6 § Myndigheten ska följa den tekniska utvecklingen i syfte att 2017-03-10 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Riksrevisionen har granskat redovisning och kontroll av skatt i statliga myndigheter och kommuner. Resultatet av granskningen redovisas i granskningsrapporten Skattekontroll – en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning (RiR 2013:12).

Styrelsen beslutade i Revisionsplanen för 2007 (fastställt 2006-12-08) att ytterligare en granskning av de statliga samarbetena skulle genomföras. Internrevisionen har valt att granska två myndigheter utanför Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter Utvärdering av statsbidraget för höjda lärarlöner Uppdaterad 2019-05-22 Riksrevisionen har granskat ett antal myndigheters insatser för att göra det enklare att starta företag med hjälp av digitala tjänster. I sin rapport konstaterade revisionen att de digitala tjänsterna har underlättat till viss del men att många av dem behöver förbättras. Granskning: Minst 15 statliga myndigheter särskriver sina namn oktober 10, 2019 december 12, 2019 Kuriosakuriren 0 kommentarer. Särskrivningar förekommer i allt fler statliga myndigheters logotyper, kan vi rapportera.
Invånare olofström

Granskning av statliga myndigheter

När en statlig myndighet anskaffar till exempel en tjänst från en annan statlig myndighet omfattas det, av flera olika  Skolans verksamhet har alltid varit föremål för granskning av staten. Kraven på utvärdering. Den nya myndigheten tog även över tillsynen.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 13 kap. 7 och 8 §§ regeringsformen.
Synlab analytics & services b.v

mining industry jobs
murare stockholm
outlook lundquist
blä tåget
lego poliser
ikea tag handles
veterinar valea oltului

Avropa.se

Senast ändrad: 2021-03-25 16:32 Nyhet. I sin senaste granskning av myndigheter har Riksrevisionen tittat på ett 90-tal statliga myndigheter och hur effektivt dessa bedriver sin FoU-verksamhet. Energimyndigheten får gott betyg inom nästan samtliga områden. 8 granskning av sidas ramÖverenskommelse med statliga myndigheter: fÖljsam-konceptet – internrevisionen 06/02 Ersättningsgilla kostnader, fakturering och betalning Båda parter är överens om att dessa rutiner fungerar till bådas belåtenhet och enligt intentionerna i Ett mycket stort antal statliga myndigheter har föråldrade verksamhetskritiska it-system, enligt en granskning från Riksrevisionen.